Algemene voorwaarden

Versie [01.08] – [07072022]

INHOUDSOPGAVE:

 • Artikel 1  – Definities
 • Artikel 2  – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3  – Toepasselijkheid
 • Artikel 4  – Het aanbod
 • Artikel 5  – De overeenkomst
 • Artikel 6  – Herroepingsrecht bij thuislevering
 • Artikel 7  – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Artikel 8  – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Artikel 9  – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10 – De prijs
 • Artikel 11 – Betaling
 • Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13 – Levering en uitvoering
 • Artikel 14 – Overmacht
 • Artikel 15 – Aansprakelijkheid
 • Artikel 16 – Intellectuele eigendom
 • Artikel 17 – Klachtenregeling en geschillen
 • Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • Artikel 19 – Privacy Policy
 • Artikel 20 – Algemene voorwaarden Game Mania XP

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: GM Webstore BVBA;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

GM Webstore BVBA (handelend onder de naam: Game Mania)

Vestigingsadres :

Ter Stratenweg 37 2520 Ranst (Oelegem) –  België
Let op, dit is geen bezoekadres

Telefoonnummer :

 • Nederland: 076 20 50 594 (lokaal tarief)
 • België: 033 93 03 86 (lokaal tarief)

Website : www.gamechief-nl.co

E-mail: via het contactformulier recht onderaan op deze pagina of klantenservice@gamemania.eu

KBO-nummer: 0651.799.330

Btw-identificatienummer

 • Nederland: NL824352452B03
 • België: BE0651739333

Bankrekeningnummer BE71 7350 4258 1469

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden voor verkoop op afstand via internet zijn van toepassing op elk aanbod van www.gamechief-nl.co  aan jou als Consument en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons als ondernemer en jou als consument. Wanneer uit de bestelling blijkt dat je de intentie hebt om de producten zelf verder te verkopen, dan kunnen we de bestelling weigeren
 2. Wij leveren enkel in Nederland.  Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we jouw bestelling weigeren. Voor leveringen in België kun je terecht op .
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door jouw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.
 4. Als naast deze algemene verkoopsvoorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene verkoopsvoorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
 5. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 6. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestelbevestiging of ten laatste bij de levering een verwijzing naar deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze zijn ook steeds te raadplegen op www.gamechief-nl.co
 7. Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten of nog niet-uitgeleverde bestellingen blijven de algemene verkoopsvoorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de bestelbevestiging.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we jou verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om jou een overeenkomstig goed of dienst te leveren.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor jou als consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, iDEAL en BanContact. Indien de uitgever van jouw kaart weigert om in te stemmen met jouw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 2. Indien je het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kan je de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen we passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving.
 4. Wij kunnen ons binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of jij aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT BIJ THUISLEVERING

 1. Als je fysieke goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de laatste levering van de bestelling, het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan jouw hele of een gedeelte van jouw bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. De retourprocedure staat beschreven op onze FAQ pagina en klantenservice pagina. Je kan contact opnemen met de klantenservice om de voor jouw meest effectieve retourprocedure te bepalen en eventueel een gratis retourlabel aan te vragen. Binnen de 14 dagen nadat we jouw bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
 2. Voor diensten, zoals digitale producten of codes en gratis goederen (goodies) is er geen herroepings- of retourrecht.
 3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen kunnen dus voor jouw of voor onze rekening zijn. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
 4. Zodra wij de goederen hebben ontvangen en hebben gecontroleerd dat zij zich in een originele staat bevinden, zal de terugbetaling plaatsvinden. De terugbetaling vindt plaats ten laatste binnen 14 dagen nadat wij de goederen hebben ontvangen of binnen 14 dagen nadat de consument heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden. Het moment dat het eerst valt, zal de terugbetalingstermijn doen ingaan.
 5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn.  Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 6. Je kan jouw retourpakket retourneren via onze winkels, ons transport of transport naar eigen keuze. Indien het door jezelf gekozen transport zou zijn, zijn de kosten van terugsturen voor jou.
 7. Om jouw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je met ons contact openemen via het contactformulier rechts onderaan deze pagina. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 1. Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Jij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals jij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Jij bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. Jij bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als wij jou niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebben verstrekt.

ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

 1. Als je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, meld je dit ons binnen de bedenktermijn door middel van het hier het formulier voor herroeping.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zend je het product terug. Jij hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als jij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou als consument.
 5. Jij draagt geen kosten van het terugzenden van het product indien je kiest voor de aangegeven retourprocedure. Indien je wenst af te wijken van deze retourprocedure komen de directe kosten voor jouw rekening.
 6. Als je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

 1. Als wij de melding van herroeping door jou op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging per e-mail.
 2. Wij vergoeden alle betalingen van jou, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgende op de dag waarop wij de goederen hebben ontvangen of volgende op de dag waarop de consument heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden (bijvoorbeeld met bewijs van de post). Na ontvangst van de teruggestuurde goederen worden deze onderworpen aan een kwaliteitscontrole en wordt gecontroleerd of dat zij zich in de originele staat bevinden.
 3. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat je hebt gebruikt, tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor jou als consument.
 4. Als je hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10 – DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn in Euro/€ en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  Indien je een bestelling plaatst en je ontvangt van ons een bestelbevestiging per e-mail, dan geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je jouw aankoop definitief plaatst.

ARTIKEL 11 – BETALING

 1. Wij aanvaarden enkel de volgende betaalmiddelen; Visa, MasterCard, Maestro, iDEAL en Bancontact.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om via SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van jouw browser.
 3. Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van Game Mania over op jouw als klant na ontvangst door jou of afgifte aan jou van de goederen en na volledige betaling van de prijs. Vanaf inbezitname van de goederen gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op jou.
 4. Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.

ARTIKEL 12 – NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan jouw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van jouw bestelling bestaande wetten.
 2. Voor iedere aankoop bij Game Mania heb je recht op een deugdelijk product. Er is in de wet geen vastgestelde garantietermijn, aangezien die afhankelijk is van product tot product. Raakt het product echter binnen de 12 maanden na aankoop defect, dan gaat de wet ervan uit dat het al niet in orde was toen je het kocht. Je hebt dan recht op gratis reparatie of vervanging, tenzij de verkoper kan bewijzen dat je het product verkeerd hebt gebruikt. Duikt het defect na het 1ste jaar op, dan dien je als klant aan te kunnen tonen dat het defect zich reeds voordeed bij aankoop en dat het dus een fabricagefout betreft.
 3. Afhankelijk van het product en de aard van het defect, bieden wij de keuze tussen een herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.
 4. Neem contact op met ons via het contactformulier rechts onderaan deze pagina voor meer hulp en informatie. Vele fabrikanten zorgen voor verdere opvolging via de fabrieksgarantie.

ARTIKEL 13 – LEVERING EN UITVOERING

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij jouw bestelling aangegeven adres. De levering aan huis gebeurt in principe per koerier. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. Je tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een elektronische leveringsbon.
 2. Wanneer je niet aanwezig bent op het ogenblik van de levering van jouw bestelling, dan wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het dichtstbijzijnde afhaalpunt staat vermeld, zodat je, na vertoning van een identiteitsbewijs, jouw pakket kan afhalen binnen de 14 kalenderdagen.
 3. Bij de levering in een afhaalpunt ontvang je een verwittiging van zodra jouw bestelling beschikbaar is voor afhaling op vertoning van een identiteitsbewijs. Indien het door jou gekozen afhaalpunt niet meer bestaat of tijdelijk gesloten is op het moment van aflevering, behouden wij het recht voor om het pakket in het dichtstbijzijnde afhaalpunt ter beschikking te stellen. Je tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een elektronische leveringsbon.
 4. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshop stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 3 à 6 werkdagen. Wij informeren u over de vermoedelijke leveringstermijn in jouw bestelbevestiging.
 5. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van jou als klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO-adressen worden niet aanvaard.
 6. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van jouw bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
 7. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 8. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor het bijgeleverde “retourformulier” gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen via het contactformulier rechts onderaan deze pagina.
 9. Bekijk ook de retourprocedure op de website of het in de bestelling meegeleverde retourdocument.
 10. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die wij hebben aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
 11. Voor thuislevering worden verzendkosten aangerekend. De verzendkosten bedragen €2,99. De verzendkosten vervallen bij een order waarbij de thuis te leveren goederen een waarde hebben van minimaal €49,96. Bij orders bestaande uit fysieke en digitale goederen dienen de fysieke goederen een minimale waarde van €49,96 te hebben vooraleer de verzendkost vervalt.

ARTIKEL 14 – OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID:

Gebruik van de Webshop:

 1. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 2. Game Mania levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal GAME MANIA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. GAME MANIA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren (zie lager contactgegevens).
 3. GAME MANIA is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.
 4. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. GAME MANIA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. GAME MANIA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 5. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. GAME MANIA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Algemeen over de aansprakelijkheid van GAME MANIA:

6. GAME MANIA is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van GAME MANIA is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

ARTIKEL 16 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 17 – KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via het contactformulier rechts onderaan deze pagina of via klantenservice@gamemania.eu. We doen er alles aan om jouw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 1. Wij beschikken over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelen de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat je de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons.
 3. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Jij dient ons in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Op overeenkomsten tussen ons waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 6. Loopt er toch eens iets niet zoals gepland en geraken we er samen niet uit, dan kan je altijd beroep doen op het ODR-platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie. Zij zullen dan optreden als tussenpersoon zodat we alsnog samen tot een goede oplossing kunnen komen. Meer informatie hierover vind je op http://ec.europa.eu/odr

ARTIKEL 18 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene verkoopsvoorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

-->

Artikel 19 – Privacy Policy

Onze privacy policy vind je hier: Privacy Policy

Artikel 20 – Algemene Voorwaarden Game Mania XP

A. Definities

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:

Game Mania PB Projects nv met inbegrip van haar gelieerde ondernemingen en de ondernemingen waarmee een Game Mania franchise samenwerkingsovereenkomst is afgesloten
Membercard De kaart die Game Mania verstrekt in het kader van Game Mania XP
XP Member De houder van de Membercard
Membercardprogramma Het door Game Mania ontwikkelde spaarprogramma waarbij klanten van Game Mania onder andere met behulp van een Game Mania XP account kunnen sparen voor een kortingsbedrag, dit programma gaat onder de noemer Game Mania XP
Winkel(s) filialen en webshop van Game Mania in België, Nederland
Coin Een coin is een fictieve waarde die gebruikt kan worden om voucher(s) te kopen. Een coin kan nooit worden omgezet in reëel geld
Badge De XP Member kan badges en coins verzamelen door bepaald gedrag te vertonen
Voucher Met coins kan de XP Member Voucher(s) kopen die een bepaald voordeel vertegenwoordigen

B. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanvraag en/of het gebruik van de Membercard in het kader van) het Membercardprogramma van Game Mania. Het Membercardprogramma van Game Mania wordt aangeboden door webshops en winkels in de volgende landen: België en Nederland.

C. Aanschaf en activatie Membercard

 1. De klant kan zich zowel in de winkel als op de website van Game Mania registreren. Zodra de registratie is voltooid is de klant een XP Member. Wanneer de XP Member in de winkel een kaart heeft gekregen en zich geregistreerd heeft via de kassa, ontvangt hij/zij een e-mail om zijn/haar account online af te maken. Wanneer de XP Member zich online registreert ontvangt hij/zij een e-mail om de registratie te bevestigen. Via die e-mail kan de klant de registratie voltooien, door het invullen van aanvullende informatie. De klant dient de volgende velden in te vullen om XP member te worden: e-mailadres, voor- en achternaam en adresgegevens.
 2. Het is ook mogelijk om een Membercard via de website te verkrijgen indien de klant beschikt over een iOS besturingssysteem. Deze Membercard is gratis en digitaal. De aanmelding van het XP programma geschiedt op dezelfde wijze als een fysieke kaart. Ook kan het gespaarde aantal coins en vouchers worden opgezocht op het profiel op de website.
 3. Door de onder C.1 & C.2 genoemde registratie neemt de XP Member deel aan het Membercardprogramma, waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Door middel van registratie van de Membercard krijgt een XP Member de volgende voordelen: sparen voor coins en badges, exclusieve vouchers, speciale uitnodigingen voor Memberevents, exclusieve mailing met special offers, persoonlijke suggesties en advies, altijd toegang tot een persoonlijke account en de mogelijkheid tot deelname aan het onder E en F omschreven spaarsysteem.
 5. Deelname aan het membercardprogramma is enkel mogelijk indien de klant een geldig woonadres heeft in België of Nederland. Het Membercardprogramma geldt enkel in deze landen en wanneer de registratie succesvol is voltooid.
 6. Deelname aan het Membercardprogramma is toegestaan vanaf 12 jaar en ouder.

D. Gebruik

 1. Na registratie, door het invullen van het aanmeldformulier als genoemd in C.2. kan de XP Member aan het Membercardprogramma deelnemen.
 2. De Membercard is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De Membercard blijft eigendom van Game Mania. Er is slechts 1 (één) master e-mailadres per kaart mogelijk. Er zijn wel andere inlogmogelijkheden te koppelen aan het master e-mailadres, via Facebook of Google.

E. Spaarsysteem

 1. Met een geldige Membercard spaart de XP Member voor Coins. Elke bestede euro is 15, 17, 18 of 19 coins waard afhankelijk van het level in het Membercardprogramma. Bij het plaatsen van een pre order op een artikel, ontvangt de XP Member 500 extra coins bij ontvangst van het product. Bij een totaal aan 4.000 gespaarde coins, ontvangt de XP Member een kortingstegoed van zeven euro en vijftig cent (€ 7,50*). Dit kortingstegoed is 90 dagen geldig, na 90 dagen vervalt de korting.
 2. Alle aankopen bij de winkels tellen mee voor het bepalen van de totale bestedingen (met uitzondering van de aankoop van Game Mania-cadeaubonnen, en verkoop van producten aan Game Mania). De totale bestedingen worden berekend op basis van het door de XP Member betaalde bedrag, exclusief het bedrag voor eventuele aankopen van Hardware. Voor Hardware-aankopen krijgt de XP Member een vast aantal van 550 coins, ongeacht het aankoopbedrag.
 3. De totale bestedingen kunnen uitsluitend worden toegekend op vertoon van een geldige Membercard in de winkel of wanneer de klant ingelogd een aankoop doet op de webshop van Game Mania.
 4. Op het moment dat de 4.000 coins zijn behaald, wordt dit automatisch omgezet naar een kortingstegoed dat gebruikt kan worden op een volgende aankoop. De XP Member heeft recht op een korting van zeven euro en vijftig cent (€ 7,50*) en wordt hierover per e-mail en/of via de website op de profielpagina bericht.
 5. De gespaarde coins zijn 1 jaar geldig. Bij 1 jaar inactiviteit (= een actie ondernemen die coins oplevert) zullen de coins vervallen of eerder, in het geval van beëindiging van (deelname aan) het Membercardprogramma als bedoeld onder I. of J.
 6. De XP Member kan verschillende vouchers activeren op de website of in een Game Mania-winkel indien zijn/haar coins saldo toereikend is. Deze vouchers zijn te vinden in het Vouchers-gedeelte van zijn/haar profielpagina. Een voorbeeld van een voucher kan zijn; 20% korting op Accessoires naar keuze. Deze voucher is te verzilveren voor bijvoorbeeld 1.000 coins, in de winkel of op de Game Mania-website. Alle vouchers hebben een bepaalde geldigheidsdatum. Na het verzilveren van een voucher worden de coins automatisch van het saldo van de klant afgetrokken.
 7. De klant kan op zijn online profielpagina zien welke Voucher gebruikt kan worden, deze zijn terug te vinden onder “Geactiveerde vouchers” op de “Voucher” pagina. De klant kan zijn vouchers gebruiken via de check out flow van de webshop of door dit te melden aan de medewerkers in de Game Mania-winkels. Als de klant de aankoop bevestigt zal de voucher onherroepelijk verdwijnen uit zijn/haar geactiveerde vouchers.
 8. Wanneer de klant het product retourneert worden de coins niet teruggestort op het account van de XP Member, met uitzondering van de standaard € 7,50 voucher. Deze kan teruggegeven worden aan de hand van een waardebon in de winkel, of bij webshopverkopen door opnieuw 4.000 coins toe te kennen aan het XP-account. Wanneer de klant een web order annuleert met een standaard € 7,50 voucher, krijgt de klant de 4.000 coins terug. Dit is alleen van toepassing op de standaard € 7,50 voucher, in andere gevallen is de klant zijn coins kwijt. Om een order met voucher te annuleren moet de klant contact opnemen met de klantenservice van Game Mania. Het is niet mogelijk om de vouchers in te wisselen voor geld. De vouchers zijn niet bruikbaar in combinatie met andere acties, vouchers en/of promoties en alleen geldig in de Game Mania-webshop of in de winkel. De vouchers zijn niet bruikbaar voor de aankoop van Game Mania cadeaubonnen. Game Mania behoudt het recht om de voorwaarden van deze vouchers aan te passen.
 9. Bij een volledige registratie van een nieuwe klant ontvangt deze 150 coins en een welcome badge. De klant dient de volgende velden in de registratie in te vullen om de punten te ontvangen: voornaam, achternaam en e-mailadres. De registratie kan worden gedaan via de website of in de winkel.
 10. Coins kunnen ook gespaard worden op andere manieren dan door aankopen te doen in de winkels of webshop. Door bepaalde acties uit te voeren of bepaald gedrag te vertonen wordt de XP Member beloond met badges. Met het unlocken van badges wordt er een bepaald aantal coins toegekend, afhankelijk van de badge. Er zijn vier type badges: transactionele, profiling, trophies en event. De waarde van een badge is terug te vinden op www.gamechief-nl.co

G. PSN ID

 1. Zodra je een PSN ID invult op je account ga je ermee akkoord dat wij de info hieraan gerelateerd, ophalen uit PSN.
 2. De XP member kan enkel en alleen deelnemen met zijn/haar eigen PSN ID.
 3. Enkel PSN ID’s geregistreerd in België of Nederland worden toegelaten in het Membercardprogramma. PSN ID’s uit andere landen zullen worden verwijderd alsook daardoor verdiende coins.
 4. De XP member zal beloond worden voor bepaalde acties op het PSN platform, deze zijn beschreven op de profielpagina van de XP member.
 5. De XP Member zal pas beginnen sparen voor zijn acties op PSN zodra zijn/haar ID is gevalideerd op basis van de datum van ingeven van je PSN ID of bij de start van dit programma op 14 november 2022.
 6. Het wijzigen van je PSN ID heeft gevolgen voor de startdatum dat je beloond wordt voor je trophies. Namelijk bij een wijziging zal de wijzigingsdatum de nieuwe startdatum zijn van je deelname. Dit betekent dus ook dat je progressie gereset wordt.
 7. Bij enig vermoeden van het gebruiken van een niet persoonlijke PSN ID stelt Game Mania in recht om het bewijs van eigen PSN ID te eisen bij de desbetreffend persoon. Tot tegenbewijs zal Game Mania de account en gespaarde coins/vouchers blokkeren.
 8. PSN® is een merknaam van Sony Interactive Entertainment Inc

H. Personal rewards

 1. Een geregistreerde XP Member kan gebruik maken van speciale aanbiedingen van Game Mania. Deze aanbiedingen worden door Game Mania samengesteld. Dergelijke aanbiedingen gelden slechts voor de duur van de actieperiode en zolang de voorraad strekt.
 2. Game Mania behoudt zich het recht om de Actie en de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 3. Game Mania kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door internet providers of andere meewerkende partijen, in welke vorm dan ook.
 4. Klachten m.b.t. de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Game Mania, t.a.v. de afdeling Klantenservice, Ter Stratenweg 37, 2520 Oelegem, België, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Game Mania.
 5. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden.

I. Wijzigingen

 1. Game Mania behoudt zich het recht om de spaarsysteemonderdelen benoemt onder E. ten alle tijden en onder alle omstandigheden te wijzigen of in te trekken. Dit geldt ook voor het aantal coins een XP member krijgt voor een specifieke badge.
 2. Game Mania behoudt zich het recht voor de onder G.1 bedoelde aanbiedingen ten allen tijde en onder alle omstandigheden in te trekken, te wijzigen of nieuwe aanbiedingen te doen.
 3. Game Mania behoudt zich tevens het recht om wijzigingen aan te brengen in het kortingstegoed en voorwaarden dat per 4.000 coins aan de XP Member wordt toegekend.
 4. XP Members worden vooraf via e-mail, of op de website www.gamechief-nl.co over wijzigingen geïnformeerd.
 5. Indien de XP Member de bij Game Mania in het kader van het Membercardprogramma bekende gegevens wenst te wijzigen of aanvullen kan hij/zij dat doorgeven via zijn/haar account op www.gamechief-nl.co of door dit te melden in een Game Mania-winkel.

J. Beëindiging deelname

 1. XP Members kunnen hun deelname aan het Membercardprogramma op ieder moment beëindigen.
 2. Om deelname aan het Membercardprogramma te beëindigen dient de XP Member de klantenservice te contacteren, meer details zijn te vinden op: www.gamechief-nl.co
 3. Na beëindiging is de Membercard niet meer geldig. Een eventueel gespaard kortingstegoed dient de XP Member voor beëindiging te gebruiken. Na beëindiging kan met de Membercard geen kortingstegoed meer worden gespaard of ingewisseld.
 4. Game Mania is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de onderhavige Algemene Voorwaarden, bij misbruik van rechten als XP Member, of bij enig ander handelen dat schade berokkent aan Game Mania en/of haar winkels, de Membercard met onmiddellijke ingang in te trekken en het tegoed aan gespaard kortingstegoed te annuleren.
 5. Wanneer Game Mania vermoedt dat de consument de intentie heeft om de aangekochte producten zelf verder te verkopen, is Game Mania gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, de Membercard met onmiddelijke ingang in te trekken en het tegoed aan gespaard kortingstegoed te annuleren. Deze intentie kan afgeleid worden uit de hoeveelheid identieke producten alsook de frequentie van aankopen. Deze uitsluiting van het XP programma zal ingetrokken worden als aangetoond kan worden dat je als eindgebruiker handelt en niet als wederverkoper.

K. Beëindiging programma

Game Mania behoudt zich het recht voor het Membercardprogramma ten allen tijde te beëindigen. De XP Member zal uiterlijk 3 (drie) maanden van te voren over de beëindiging worden geïnformeerd. Tot aan de datum van beëindiging kan door de XP Member een kortingstegoed worden gespaard en het reeds gespaarde kortingstegoed ingewisseld worden in beschikbare vouchers. Na beëindiging op grond van dit artikel kan met de Membercard geen kortingstegoed meer worden gespaard of worden ingewisseld.

L. Verlies, diefstal of gebrekkige Membercard

 1. In geval van verlies, diefstal of het niet goed functioneren van de Membercard dient de XP Member Game Mania hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, waarna de Membercard wordt geblokkeerd en Game Mania hem/haar zo spoedig mogelijk kosteloos een nieuwe Membercard zal doen toekomen. Voor een nieuwe Membercard belt u het klantenservice nummer of u kunt een Game Mania winkel bezoeken. Het kortingstegoed van de oude Membercard zal door de klantenservice worden overgeboekt naar de nieuwe Membercard binnen de 30 dagen.
 2. Na het aanmaken van een nieuw account in de winkel of via de website is het onmiddellijk mogelijk om coins te sparen. Het overzetten van het saldo van een gedeactiveerd XP-account zal gebeuren door de klantenservice.

M. Privacy

In het kader van het Membercardprogramma worden er persoonsgegevens verwerkt van de XP Member, inclusief de persoonsgegevens die door de Member zijn verstrekt tijdens het registratieproces in de winkel, online of via de app. Game Mania streeft ernaar on alle persoonsgegevens te beschermen. Lees de Privacy Statement voor meer informatie over de persoonsgegevens die Game Mania verwerkt en hoe persoonsgegevens worden gebruikt in relatie tot het Membercardprogramma en de rechten van de Game Mania XP Member als betrokkene.

N. Aansprakelijkheid

Game Mania is niet aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik – door de Game Mania XP Member dan wel door derden – van de Membercard, noch voor het frauduleus inwisselen van een kortingstegoed.

O. Overige bepalingen

 1. Game Mania behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen. Op de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden vervallen de onderhavige en alle voorgaande Algemene Voorwaarden.
 2. Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en het Membercardprogramma.
 3. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.